top of page

PRIVACYVERKLARING

Games at Work respecteert de privacy van haar klanten en deelnemers aan de Escape Room, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Games at Work, gevestigd te Lloydstraat 5, 3024 EA Rotterdam, Kvk-nummer: 50796992.

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 

1.   Uw persoonsgegevens worden verzameld door Games at Work. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2.   Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

- E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

 

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 

- Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven

- Deelname aan Escape Room

- Na twee weken worden uw gegevens weer verwijderd

 

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

 

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1.   Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ruud@mobileescaperoom.nl.

2.   Binnen 1 week na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 1 weken worden verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

1.   U ontvangt geen commerciële aanbiedingen van Games at Work.

2.   Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

 

De door Games at Work verzamelde gegevens worden gebruikt en voor twee weken na deelname bewaard. Na twee weken worden de gegevens gewist.

 

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

 

Artikel 10 - Contact

 

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ruud Tjepkema, ruud@gamesatwork.nl, 0612564992.

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 21 augustus 2020 tot nader order. 

bottom of page